AYDINLATMA METNİ

TAHA GİYİM olarak tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gayret göstermekteyiz.

A) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak [TAHA Giyim San. ve Tic. A.Ş.] (“TAHA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, TAHA tarafından İnsan Kaynakları faaliyeti kapsamında, Mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi; örneğin; özlük dosyalarının oluşturulması, maaş bordrolarının tanzimi ve sizlerle paylaşılması, vergi ve prim tahakkuku, sağlık ve güvenliğe ilişkin yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesi; Sözleşmeden doğan yükümlülüklere, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, çalışan ilişkilerini geliştirme bazında yapılacak iş ve işlemler, örneğin; sözleşmeden doğan, personel yönetimi, performans değerlendirilmesi, anket süreçleri, çalışan bağlılığı, disiplin, şikayet ve iç soruşturmaların yürütülmesi; İşe alım, görev değişikliği ve terfi süreçlerinin yürütülmesi için kullanılan tüm değerlendirme araçlarının kullanılması; Kariyer ve organizasyonel gelişim kararlarının etkin ve doğru alınabilmesi, iş dağılımı ve ücret, prim, emeklilik, sağlık, sigorta ve izin gibi çalışan haklarının yönetimi, görev değişikliği, görev değişikliği sebebiyle edinilmiş değerlendirme raporları da dâhil olmak üzere, sözleşmeden doğan diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri doğrultusunda,şirket içi çalışanlar ve kritik pozisyonlardaki dış adaylar için uzaktan eğitim, sınıf içi/webinar eğitim ve işbaşı öncesi ve sonrası eğitimlerinin kayıtlarının/hazırlıklarının yapılması/ raporlanması ile eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleşmesi; Şirket kuralları ve politikalarına, iş etik, iletişim ve davranış kurallarına uyumun sağlanması ve bunun kontrol edilmesi; İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi; Şirket personelinin güvenlik ve operasyonun gerekliliği amacıyla örneğin; kayıt altına alınması, takip edilmesi, turnikelerden giriş çıkışlarının kontrol edilmesi, acil durumlarda çalışanın bilgilerine ulaşılabilmesi ve kimlik doğrulamalarının yapılabilmesi; Kurumsal ilişkilerin, iş işleyişinin, operasyonel iş/işlemlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi, Örneğin, e-posta doğrulama, şifre resetlemesi, personel bilgilerinin güncellenmesi; İş ilişkisinin sona ermesinden sonra personelin geçmişine ilişkin bilgilerin tutulması ve bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz TAHA tarafından Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebepleriyle, Harmony ve Dış yazılım anket şirketi aracılığı ile fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin “b”, “c” maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde TAHA GİYİM'e iletmeniz talebinize ilişkin dönüş sağlanacaktır.

D) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda tarif edilen yöntemlerle iletmeniz durumunda, TAHA, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TAHA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; sitede yer alan bilgi talep formunu doldurarak, “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 96 Bağcılar/ İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir, noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını TAHAGIYIM_KVKK_BILGITALEP@Lcwaikiki.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.